موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
تابستان 1403 «مجازی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
Pre – Starter 5048 محمدی فاطمه روزهای زوج
14:45-16:15
8,950,000 1403/04/04 مجازی
pre-starter A 5049 قمیان متینه یکشنبه ،سه شنبه ،
16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ،
8,950,000 1403/04/17 مجازی
Starter A 5050 عرفانیان فر عارف روزهای زوج
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/04 مجازی
Starter C 5051 جوانشیر بنیامین یکشنبه ،سه شنبه ،
18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ،
8,950,000 1403/04/17 مجازی
CES 1 5052 علایی شهراد روزهای زوج
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/04 مجازی
CES 3 5053 جلالیه محمد روزهای فرد
18:15-19:45
9,550,000 1403/04/03 مجازی
CES 4 5054 روحانی نیما روزهای فرد
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/03 مجازی
CES 5 5055 ناظر آرین روزهای زوج
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/04 مجازی