وسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
تابستان 1403 «عادی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
Pre Kc 1a 1000 اکبری سپیده روزهای فرد
14:45-15:45
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
Pre Kc 1b 1001 جوادپور زینب روزهای زوج
14:45-15:45
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
Pre KC 2a 1133 فقفوریان صفا شنبه ،چهارشنبه ،
16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ،
8,950,000 1403/04/16 دخترانه
Pre KC 2b 1002 بهلولی سپیده روزهای زوج
14:45-15:45
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
pre.KC.3a 1003 میرشفیعی زهرا روزهای زوج
18:15-19:15
8,950,000 1403/04/04 مجازی
Pre.Kc.3b 1005 جوادپور زینب روزهای فرد
14:45-15:45
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
Kc 1a 1006 حسینی رضائیان سیده آتنا روزهای زوج
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
Kc 1a 1008 نامشخص روزهای زوج
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
Kc 1a 1009 مهوشیان ثمین روزهای فرد
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
Kc 1a 1010 زرگریان نگار روزهای زوج
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
Kc 1a 1011 قنبری سلیمه روزهای فرد
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
Kc 1a 1012 اکبری سپیده روزهای فرد
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
Kc 1b 1014 میرشفیعی زهرا روزهای زوج
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
Kc 1b 1015 بنائیان مهلا روزهای فرد
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
Kc 1c 1017 براتی رویا روزهای فرد
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
Kc 1c 1018 خونساری سروناز روزهای زوج
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
Kc 2a 1019 خوش اندام ریحانه روزهای زوج
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
Kc 2a 1020 آخری ایوری فاطمه روزهای فرد
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/03 دخترانه
Kc 2b 1021 جوادپور زینب روزهای فرد
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/03 دخترانه
Kc 2b 1022 آخری ایوری فاطمه روزهای فرد
08:20-09:50
9,550,000 1403/04/03 دخترانه
Kc 2b 1023 خسروی زهرا روزهای زوج
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
Kc 2c 1024 خالقی نوشین روزهای زوج
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
Kc 2c 1025 قنبری ملیحه روزهای فرد
18:15-19:45
9,550,000 1403/04/03 دخترانه
Kc 2c 1026 خونساری سروناز روزهای زوج
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
Kc 2d 1028 نامشخص روزهای فرد
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/03 دخترانه
Kc 2d 1029 عباسی سارا روزهای زوج
18:15-19:45
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
Kc 3a 1030 شریفی مهدیه روزهای فرد
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/03 دخترانه
Kc 3a 1031 جوادپور زینب روزهای زوج
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
Kc 3b 1032 آخری ایوری فاطمه روزهای فرد
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/03 دخترانه
Kc 3b 1033 عبداله پور مهشید روزهای زوج
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
Kc 3b 1034 سیدی سپیده روزهای زوج
08:20-09:50
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
Kc 3c 1036 حیدری مهتاب روزهای زوج
18:15-19:45
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
Kc 3c 1037 برومند نهال روزهای فرد
14:45-16:15
9,550,000 1403/04/03 دخترانه
Kc 3c 1038 مهوشیان ثمین روزهای فرد
08:20-09:50
9,550,000 1403/04/03 دخترانه
KC 3d 1039 خراسانی ماندانا روزهای فرد
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/03 دخترانه
KC 3d 1040 نامشخص روزهای زوج
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
Kc 4a 1041 خوش اندام ریحانه روزهای فرد
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/03 دخترانه
Kc 4b 1042 کیفی شقایق روزهای زوج
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/04 دخترانه