موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
تابستان 1403 «عادی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
Pre Kc 1a 1000 اکبری سپیده روزهای فرد
14:45-15:45
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
Pre Kc 1b 1001 جوادپور زینب روزهای زوج
14:45-15:45
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
Pre KC 2a 1136 فقفوریان صفا شنبه ،چهارشنبه ،
16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ،
8,950,000 1403/04/16 دخترانه
Pre KC 2b 1002 بهلولی سپیده روزهای زوج
14:45-15:45
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
pre.KC.3a 1003 میرشفیعی زهرا روزهای زوج
18:15-19:15
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
Pre.Kc.3b 1005 جوادپور زینب روزهای فرد
14:45-15:45
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
Kc 1a 1006 نامشخص روزهای زوج
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
Kc 1a 1007 مقدم مهدیه روزهای فرد
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
Kc 1a 1008 سیدی سپیده روزهای فرد
08:20-09:50
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
Kc 1a 1009 نامشخص روزهای زوج
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
Kc 1a 1010 برومند نهال روزهای زوج
14:45-16:15
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
Kc 1a 1011 نامشخص روزهای فرد
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
Kc 1b 1014 قاسمی راحله روزهای زوج
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
Kc 1b 1015 موسوی شکیبا زهرا روزهای فرد
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
Kc 1b 1016 نامشخص روزهای فرد
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
Kc 1c 1017 زردکانلو زهرا روزهای زوج
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
Kc 1c 1018 دهنوی مهرسا روزهای فرد
10:00-11:50
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
Kc 2a 1019 قنبری سلیمه روزهای فرد
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/03 پسرانه
Kc 2a 1020 علیپور مهاجر هلیا روزهای زوج
14:45-16:15
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
Kc 2b 1021 جسور بهاره روزهای فرد
08:20-09:50
9,550,000 1403/04/03 پسرانه
Kc 2b 1022 مقدم مهدیه روزهای زوج
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
Kc 2b 1023 قائم مقامی کیانا شنبه ،سه شنبه ،چهارشنبه ،
11:40-13:10 ، 11:40-13:10 ، 11:40-13:10 ،
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
Kc 2c 1024 لعل یوسف زهرا روزهای زوج
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
Kc 2c 1025 خسروی زهرا روزهای فرد
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/03 پسرانه
Kc 2c 1026 بنائیان مهلا روزهای فرد
14:45-16:15
9,550,000 1403/04/03 پسرانه
Kc 2d 1027 قاسمی راحله روزهای زوج
18:15-19:45
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
Kc 2d 1028 جوادپور زینب روزهای فرد
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/03 پسرانه
Kc 3a 1029 بنائیان مهلا روزهای زوج
14:45-16:15
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
Kc 3a 1030 خسروی زهرا روزهای فرد
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/03 پسرانه
Kc 3b 1031 نجار نادیا روزهای زوج
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
Kc 3b 1032 نامشخص روزهای فرد
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/03 پسرانه
Kc 3b 1033 اکبری سپیده روزهای زوج
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
Kc 3c 1034 لعل یوسف زهرا روزهای زوج
08:20-09:50
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
Kc 3c 1035 قنبری ملیحه روزهای زوج
18:15-19:45
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
Kc 3c 1036 شوخ فاز مائده روزهای فرد
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/03 پسرانه
KC 3d 1037 معتمدی فاطمه روزهای زوج
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
KC 3d 1038 نجار نادیا روزهای فرد
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/03 پسرانه
Kc 4a 1039 حیدری مهتاب روزهای زوج
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
Kc 4c 1040 علیپور مهاجر هلیا روزهای زوج
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/04 پسرانه