موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی

تابستان 1403 «مجازی»

کد فرم : F-JH-21/03

شماره بازنگری : 01

سطح کد

کلاس

مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس

(ریال)

تاریخ شروع محل

تشکیل

Kc 1a 5043 قاری زاده ملیکا روزهای فرد
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/03 مجازی
Kc 1b 5044 نامشخص روزهای فرد
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/03 مجازی
Kc 1c 5045 خسروی زهرا روزهای زوج
14:45-16:15
8,950,000 1403/04/04 مجازی
Kc 2a 5046 رضائی راد فاطمه روزهای فرد
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/03 مجازی
Kc 2b 5047 نامشخص روزهای فرد
18:15-19:45
9,550,000 1403/04/03 مجازی
Kc 2c 5048 اسدیان نجمه روزهای فرد
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/03 مجازی
Kc 3b 5049 فردمنش نجمه روزهای زوج
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/04 مجازی
Kc 3c 5050 رضائی راد فاطمه روزهای فرد
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/03 مجازی