موسسه آموزشی حافظ و جهان علم

برنامه کلاسی

کد فرم : F-JH-21/03

تابستان 1403 «عادی»

شماره بازنگری : 01

سطح کد مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس تاریخ شروع محل
کلاس (ریال) تشکیل
Panel A1 1137 آهنچی سجاد پنج شنبه ، 6,500,000 1403/04/14 جهان علم
16:30-18:00 ،
Panel A2 1138 باغیاری امیر دوشنبه ، 6,500,000 1403/04/11 جهان علم
18:15-19:45 ،
Panel B1 1139 جمالی معین دوشنبه ، 6,500,000 1403/04/11 جهان علم
18:15-19:45 ،
Panel B1 1140 سالاری مجید دوشنبه ، 6,500,000 1403/04/11 جهان علم
16:30-18:00 ،
Panel B2 1141 جمالی معین دوشنبه ، 6,500,000 1403/04/11 جهان علم
16:30-18:00 ،
Panel B2 1142 صولتی شیما دوشنبه ، 6,500,000 1403/04/11 جهان علم
18:15-19:45 ،