موسسه آموزشی حافظ و جهان علمبرنامه کلاسی
بهار 1403 «عادی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطحکد
کلاس
مدرسروزهای برگزاریشهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروعمحل
تشکیل
TOUCHSTONE11174طباطبایی سید مصطفیدوشنبه ،پنج شنبه ،
16:45-20:00 ، 16:45-20:00 ،
22,000,000//جهان علم
TOUCHSTONE31175حسامی محمدجوادشنبه ،چهارشنبه ،
09:00-12:15 ، 09:00-12:15 ،
22,000,0001403/01/29جهان علم
calligraphy11182مداح پریساپنج شنبه ،
08:00-09:30 ،
5,700,000//جهان علم
calligraphy21183مداح پریساپنج شنبه ،
09:45-11:15 ،
5,700,000//جهان علم
TOUCHSTONE21184عبداله پور مهشیدشنبه ،چهارشنبه ،
09:00-12:15 ، 09:00-12:15 ،
22,000,0001403/01/25دخترانه
Pre Kc 1a1052سیدی سپیدهدوشنبه ،پنج شنبه ،
15:30-16:30 ، 15:30-16:30 ،
7,650,0001403/01/20دخترانه
Pre Kc 1b1053قاسمی راحلهشنبه ،چهارشنبه ،
15:30-16:30 ، 15:30-16:30 ،
7,650,000//دخترانه
Pre KC 2a1054قنبری سلیمهدوشنبه ،پنج شنبه ،
15:30-16:30 ، 15:30-16:30 ،
7,650,0001403/01/20دخترانه
Pre KC 2b1055میرشفیعی زهرایکشنبه ،سه شنبه ،
15:30-16:30 ، 15:30-16:30 ،
7,650,0001403/01/19دخترانه