موسسه آموزشی حافظ و جهان علمبرنامه کلاسی
بهار 1403 «فشرده»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطحکد
کلاس
مدرسروزهای برگزاریشهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروعمحل
تشکیل
AR A1.1232محسنی بریچی مصطفیروزهای فرد
20:00-22:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
AR A1.1233یعقوبی حیدرروزهای فرد
10:00-12:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
AR A1.2234یعقوبی حیدرروزهای فرد
08:00-10:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
AR A1.2235یعقوبی حیدرروزهای زوج
20:00-22:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
AR A1.3236محسنی بریچی مصطفیروزهای زوج
18:00-20:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
AR A1.3263یعقوبی حیدرروزهای فرد
14:00-16:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
AR A2.1237محسنی بریچی مصطفیروزهای زوج
20:00-22:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
AR A2.2238یزدی مهدیهروزهای فرد
20:00-23:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
AR A2.3239بغلانی لیلیشنبه ،دوشنبه ،پنج شنبه ،
14:00-16:00 ، 14:00-16:00 ، 14:00-16:00 ،
7,850,0001403/02/24جهان علم
AR B1.3240محسنی بریچی مصطفیروزهای زوج
16:00-18:00
8,550,0001403/02/24جهان علم