سطح بندی کلاس‌های عربی

کتاب عربی

سطح مبتدی/ A1

ARA1.1 ARA1.2 ARA1.3

منابع آموزشی

عربیّه الناس

کتاب عربی

سطح مبتدی/ A2

ARA2.1 ARA2.2 ARA2.3​

منابع آموزشی

عربیّه الناس

کتاب زبان عربی

سطح متوسط/ B1

ARB1.1 ARB1.2 ARB1.3​​

منابع آموزشی

عربیّه الناس

کتاب عربی سطح 1

سطح متوسط/B2

ARB2.1 ARB2.2 ARB2.3​​​

منابع آموزشی

عربیّه الناس