برنامه کلاسی انگلیسی فشرده دوم دخترانه و پسرانه (مجازی)

موسسه آموزشی حافظ و جهان علمبرنامه کلاسیکد فرم : F-JH-21/03
بهار 1403 «مجازی»شماره بازنگری : 01
سطحکدمدرسروزهای برگزاریشهریه کلاستاریخ شروعمحل
کلاس(ریال)تشکیل
CO Zero5000توحیدی فر فاطمهروزهای زوج8,350,0001403/02/24مجازی
18:00-20:00
CO1 جدید5001توحیدی فر فاطمهروزهای زوج8,350,0001403/02/24مجازی
16:00-18:00
CO2 جدید5002توکلی حسنروزهای زوج8,350,0001403/02/24مجازی
16:00-18:00
CO3 جدید5003باغیاری امیرروزهای زوج8,350,0001403/02/24مجازی
16:00-18:00
CO3 جدید5004توحیدی فر فاطمهروزهای زوج8,350,0001403/02/24مجازی
08:00-10:00
CO4 جديد5005توکلی حسنروزهای زوج8,350,0001403/02/24مجازی
18:00-20:00
CO4 جديد5006فردمنش نجمهروزهای زوج8,350,0001403/02/24مجازی
10:00-12:00
CO4 plus5007حسینی تکتمروزهای زوج8,350,0001403/02/24مجازی
16:00-18:00
CO5 جدید5008باغیاری امیرروزهای زوج8,350,0001403/02/24مجازی
18:00-20:00
CO6 جدید5009اسدی شهرزادروزهای زوج8,350,0001403/02/24مجازی
20:10-22:10
CO6 جدید5010توحیدی فر فاطمهروزهای زوج8,350,0001403/02/24مجازی
10:00-12:00
CO6 plus5011بغیری علیرضاروزهای زوج8,350,0001403/02/24مجازی
18:00-20:00
CO7 جدید5012نامشخصروزهای فرد8,350,0001403/02/23مجازی
16:00-18:00
CO9 جديد5013جلالیه محمدروزهای زوج8,350,0001403/02/24مجازی
20:10-22:10
Comp 15014شجاعی احسانروزهای زوج8,950,0001403/02/24مجازی
20:10-22:10
Comp 35015مدرسی ساراروزهای فرد8,950,0001403/02/23مجازی
20:10-22:10