موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
تابستان 1403 «عادی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
Basics 1 1096 علایی شهراد روزهای فرد
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
Basics 1 1097 باغیاری امیر روزهای زوج
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
Basics 1 1098 افتخارزاده بهداد روزهای فرد
08:20-09:50
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
Basics 2 1099 حسامی محمدجواد روزهای فرد
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
Basics 2 1100 ذوالفقاری امیر روزهای زوج
14:45-16:15
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
SE.1 1102 کیوان نیما روزهای فرد
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
SE.1 1103 شاهین امیرحسین روزهای فرد
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
SE.1 1104 شجاعی احسان روزهای زوج
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
SE.2 1105 آشوری علیرضا روزهای زوج
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
SE.2 1106 علایی شهراد روزهای فرد
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
SE.2 1107 سالاری مجید روزهای زوج
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
SE.3 1109 حسامی محمدجواد روزهای زوج
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
SE.3 1110 بسکابادی مهدی روزهای فرد
14:45-16:15
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
SE.3 1111 فرزادنیا الیاس روزهای زوج
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
SE.4 1112 صدوقی محمدجواد روزهای زوج
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
SE.4 1113 صبور صادق زاده علیرضا روزهای فرد
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
SE.4 1114 باغیاری امیر روزهای فرد
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
SP.1 1116 فرزادنیا الیاس روزهای زوج
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
SP.1 1117 علایی شهراد روزهای فرد
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
SP.2 1118 کیوان نیما روزهای فرد
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
SP.2 1120 آهنچی سجاد روزهای زوج
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
SP.3 1121 باغیاری امیر روزهای فرد
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
SP.3 1122 آهنچی سجاد روزهای زوج
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
SP.4 1123 شاهین امیرحسین روزهای فرد
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
SP.4 1124 ذوالفقاری امیر روزهای زوج
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
SI.1 1125 سالاری مجید روزهای زوج
08:20-09:50
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
SI.2 1126 اسماعیلی حمیدرضا روزهای زوج
18:15-19:45
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
SI.2 1127 حسامی محمدجواد روزهای فرد
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/03 پسرانه
SI.3 1128 باغیاری امیر روزهای زوج
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
SI.4 1129 ابوالحسن زاده صادق روزهای فرد
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/03 پسرانه
SU.1 1130 اسماعیلی حمیدرضا روزهای زوج
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
SU.2 1131 ابوالحسن زاده صادق روزهای فرد
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/03 پسرانه