موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
تابستان 1403 «مجازی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
Basics 1 5056 ناظر آرین روزهای زوج
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/04 مجازی
SE.1 5057 ذوالفقاری امیر روزهای فرد
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/03 مجازی
SE.2 5058 امینی امین روزهای زوج
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/04 مجازی
SE.3 5059 روحانی نیما روزهای زوج
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/04 مجازی
SE.4 5060 افتخارزاده بهداد روزهای زوج
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/04 مجازی
SP.1 5061 کشمندی امید روزهای زوج
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/04 مجازی
SP.1 5062 قزاقی نادر روزهای فرد
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/03 مجازی
SP.3 5063 شجاعی احسان روزهای فرد
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/03 مجازی
SP.4 5064 بغیری علیرضا روزهای زوج
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/04 مجازی
SI.1 5065 روحانی نیما روزهای فرد
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/03 مجازی
SI.4 5066 ذوالفقاری امیر روزهای فرد
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/03 مجازی
SU.3 5067 کشمندی امید روزهای زوج
18:15-19:45
9,550,000 1403/04/04 مجازی