موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
تابستان 1403 «عادی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
Panel SE 1143 شاهین امیرحسین دوشنبه ،
10:00-11:30 ،
6,500,000 1403/04/11 پسرانه
Panel SP 1144 شاهین امیرحسین دوشنبه ،
11:40-13:10 ،
6,500,000 1403/04/11 پسرانه
Panel SI 1145 طباطبایی سید مصطفی دوشنبه ،
14:45-16:15 ،
6,500,000 1403/04/11 پسرانه
Panel SU 1146 باغیاری امیر دوشنبه ،
16:30-18:00 ،
6,500,000 1403/04/11 پسرانه