موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
تابستان 1403 «عادی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
Pre – Starter 1041 نجار نادیا روزهای زوج
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
Pre – Starter 1042 معتمدی فاطمه روزهای زوج
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
Pre – Starter 1043 آریان منش شادی یکشنبه ،سه شنبه ،
16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ،
8,950,000 1403/04/17 پسرانه
Pre – Starter 1044 قنبری سلیمه روزهای فرد
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
Pre – Starter 1045 خسروی زهرا روزهای فرد
14:45-16:15
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
Pre – Starter 1046 علایی شهراد روزهای فرد
08:20-09:50
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
Pre – Starter 1047 امینی امین روزهای زوج
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
Pre – Starter 1048 برومند نهال روزهای فرد
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
Pre – Starter 1049 جسور بهاره شنبه ،چهارشنبه ،
08:20-09:50 ، 08:20-09:50 ،
8,950,000 1403/04/16 پسرانه
pre-starter A 1050 بنائیان مهلا روزهای فرد
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
pre-starter A 1051 قائم مقامی کیانا روزهای زوج
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
pre-starter A 1052 حیدری مهتاب روزهای فرد
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
pre-starter B 1053 برومند نهال روزهای زوج
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
pre-starter B 1054 خسروی زهرا یکشنبه ،سه شنبه ،
18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ،
8,950,000 1403/04/17 پسرانه
pre-starter B 1055 موسوی شکیبا زهرا روزهای فرد
08:20-09:50
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
pre-starter C 1056 شوخ فاز مائده روزهای فرد
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
pre-starter C 1057 نیک نام مقدم اسیه روزهای زوج
08:20-09:50
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
pre-starter C 1058 اکبری سپیده روزهای زوج
14:45-16:15
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
Starter A 1059 قائم مقامی کیانا یکشنبه ،سه شنبه ،
16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ،
8,950,000 1403/04/17 پسرانه
Starter A 1060 قنبری ملیحه دوشنبه ،پنج شنبه ،
16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ،
8,950,000 1403/04/18 پسرانه
Starter A 1061 خسروی زهرا روزهای فرد
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
Starter A 1062 اکبری سپیده روزهای زوج
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
Starter A 1063 نجار نادیا روزهای زوج
08:20-09:50
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
Starter B 1064 جوادپور زینب روزهای فرد
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
Starter B 1065 نیک نام مقدم اسیه روزهای زوج
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
Starter B 1066 قمیان متینه یکشنبه ،سه شنبه ،
18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ،
8,950,000 1403/04/17 پسرانه
Starter B 1067 حیدری مهتاب روزهای فرد
08:20-09:50
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
Starter B 1068 سیدی سپیده یکشنبه ،سه شنبه ،
14:45-16:15 ، 14:45-16:15 ،
8,950,000 1403/04/17 پسرانه
Starter C 1069 افتخارزاده بهداد روزهای فرد
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
Starter C 1070 نامشخص دوشنبه ،پنج شنبه ،
18:15-19:45 ، 18:15-19:45 ،
8,950,000 1403/04/18 پسرانه
Starter C 1071 قائم مقامی کیانا روزهای فرد
14:45-16:15
8,950,000 1403/04/03 پسرانه
Starter C 1072 علیپور مهاجر هلیا روزهای زوج
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/04 پسرانه
CES 1 1073 قائم مقامی کیانا روزهای زوج
08:20-09:50
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
CES 1 1074 برومند نهال روزهای فرد
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/03 پسرانه
CES 1 1075 علیپور مهاجر هلیا روزهای زوج
18:15-19:45
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
CES 2 1077 نیک نام مقدم اسیه روزهای زوج
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
CES 2 1078 بنائیان مهلا روزهای زوج
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
CES 2 1079 دهنوی مهرسا روزهای فرد
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/03 پسرانه
CES 3 1080 افتخارزاده بهداد روزهای زوج
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
CES 3 1082 فرزادنیا الیاس روزهای زوج
14:45-16:15
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
CES 3 1083 حیدری مهتاب روزهای فرد
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/03 پسرانه
CES 3 1084 امینی امین روزهای زوج
08:20-09:50
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
CES 4 1085 شجاعی احسان روزهای زوج
18:15-19:45
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
CES 4 1086 صبور صادق زاده علیرضا روزهای فرد
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/03 پسرانه
CES 4 1087 قزاقی نادر روزهای زوج
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
CES 5 1089 بغیری علیرضا روزهای فرد
18:15-19:45
9,550,000 1403/04/03 پسرانه
CES 5 1090 روحانی نیما روزهای زوج
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/04 پسرانه
CES 5 1091 شاهین امیرحسین روزهای فرد
08:20-09:50
9,550,000 1403/04/03 پسرانه
CES 6 1092 بسکابادی مهدی روزهای فرد
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/03 پسرانه
CES 6 1094 قزاقی نادر روزهای فرد
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/03 پسرانه