موسسه آموزشی حافظ و جهان علمبرنامه کلاسی
بهار 1403 «فشرده»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطحکد
کلاس
مدرسروزهای برگزاریشهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروعمحل
تشکیل
HSK 1201فاضل زاده مریمروزهای زوج
16:00-18:00
9,550,0001403/02/24جهان علم
Zhong 1197برادران الههروزهای فرد
14:00-16:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
Zhong 2198برادران الههروزهای فرد
18:00-20:00
7,850,0001403/02/25جهان علم
Zhong 4199برادران الههروزهای زوج
20:00-22:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
Zhong 6200برادران الههروزهای فرد
16:00-18:00
8,550,0001403/02/23