موسسه آموزشی حافظ و جهان علمبرنامه کلاسی
بهار 1403 «فشرده»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطحکد
کلاس
مدرسروزهای برگزاریشهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروعمحل
تشکیل
FA1-1173دوست حصار زهراروزهای فرد
14:00-16:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
FA1-1174صفاری مریمروزهای زوج
16:00-18:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
FA1-2175دکتر میرافضلی محبوبهروزهای فرد
16:00-18:00
7,850,0001403/02/27جهان علم
FA1-2261دکتر میرافضلی محبوبهروزهای فرد
14:00-16:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
FA1-3176دکتر میرافضلی محبوبهروزهای فرد
18:00-20:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
FA1-3177سعیدی ماجدهروزهای زوج
12:00-14:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
FA1-4178دانشور هدیهروزهای زوج
18:00-20:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
FA1-4179دوست حصار زهراروزهای فرد
12:00-14:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
FA1-5180صفاری مریمروزهای فرد
18:00-20:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
FA1-5185سنچولی شقایقروزهای زوج
14:00-16:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
FA2-1181نعمت اللهی میتراروزهای زوج
10:00-12:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
FA2-1182ظریف کیمیاروزهای فرد
18:00-20:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
FA2-3183نعمت اللهی میتراروزهای زوج
08:00-10:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
FA2-3184دوست حصار زهراروزهای فرد
16:00-18:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
FB1-1186دکتر لطفی نیا حمیدهروزهای زوج
18:00-20:00
8,550,0001403/02/24جهان علم
FB1-4187نعمت اللهی میتراروزهای فرد
20:00-22:00
8,550,0001403/02/23جهان علم

فشرده دوم – فرانسه (مجازی)

 

موسسه آموزشی حافظ و جهان علمبرنامه کلاسی
بهار 1403 «مجازی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطحکد
کلاس
مدرسروزهای برگزاریشهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروعمحل
تشکیل
FA1-15017محرابیان مریمروزهای فرد
18:00-20:00
7,850,0001403/02/23مجازی
FA1-25018ملکی نیا تیناروزهای زوج
16:00-18:00
7,850,0001403/02/24مجازی
FA2-15019طاهری پریساروزهای زوج
18:00-20:00
7,850,0001403/02/24مجازی
FA2-25020محرابیان مریمروزهای فرد
16:00-18:00
7,850,0001403/02/23مجازی
FA2-55021دکتر لطفی نیا حمیدهروزهای زوج
20:30-22:30
7,850,0001403/02/24مجازی
FC1-15022دکتر لطفی نیا حمیدهروزهای فرد
18:00-20:00
10,750,0001403/02/23مجازی