سطح بندی کلاس‌های فرانسوی

کتاب edito a1

سطح مبتدی/ A1

FA1.1 FA1.2 FA1.3 FA1.4 FA1.5

منابع آموزشی

کتاب‌ EDITO

کتاب EDITO A2

سطح مبتدی/ A2

FA2.1 FA2.2 FA2.3 FA2.4
FA2.5 FA2.6

منابع آموزشی

کتاب‌ EDITO

کتاب edito-B1

سطح متوسط/ B1

FB1.1 FB1.2 FB1.3 FB1.4
FB1.5 FB1.6

منابع آموزشی

کتاب‌ EDITO

کتاب EDITO

سطح متوسط/B2

FB2.1 FB2.2 FB2.3 FB2.4
FB2.5 FB2.6

منابع آموزشی

کتاب‌ EDITO

کتاب edito C1

سطح پیشرفته/ C1

FC1.1 FC1.2 FC1.3

منابع آموزشی

کتاب‌ EDITO

کتاب edito C1

سطح پیشرفته/ C2

FC2.1 FC2.2 FC2.3​

منابع آموزشی

کتاب‌ EDITO