موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
تابستان 1403 «جمعه ها»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
CO Zero 500 صبور صادق زاده علیرضا جمعه ،
08:00-11:50 ،
9,550,000 1403/04/08 جهان علم
CO Zero 501 نامشخص پنج شنبه ،جمعه ،
12:00-13:50 ، 12:00-13:50 ،
9,550,000 1403/04/07 جهان علم
CO1 جدید 502 قاسمی راحله جمعه ،
08:00-11:50 ،
9,550,000 1403/04/08 جهان علم
CO1 جدید 503 خونساری سروناز پنج شنبه ،جمعه ،
12:00-13:50 ، 12:00-13:50 ،
9,550,000 1403/04/07 جهان علم
CO2 جدید 504 قاسمی پروانه جمعه ،
08:00-11:50 ،
9,550,000 1403/04/08 جهان علم
CO2 جدید 505 نامشخص پنج شنبه ،جمعه ،
12:00-13:50 ، 12:00-13:50 ،
9,550,000 1403/04/07 جهان علم
CO3 جدید 506 قائم مقامی کیانا جمعه ،
08:00-11:50 ،
9,550,000 1403/04/08 جهان علم
CO3 جدید 507 حسن زاده شیوا پنج شنبه ،جمعه ،
12:00-13:50 ، 12:00-13:50 ،
9,550,000 1403/04/07 جهان علم
CO4 جديد 508 رحیمی علی جمعه ،
08:00-11:50 ،
9,550,000 1403/04/08 جهان علم
CO4 plus 509 بسکابادی مهدی جمعه ،
08:00-11:50 ،
9,550,000 1403/04/08 جهان علم
CO5 جدید 510 خراسانی ماندانا جمعه ،
08:00-11:50 ،
9,550,000 1403/04/08 جهان علم
CO6 جدید 511 حسن زاده شیوا جمعه ،
08:00-11:50 ،
9,550,000 1403/04/08 جهان علم
CO6 plus 512 خونساری سروناز جمعه ،
08:00-11:50 ،
9,550,000 1403/04/08 جهان علم
CO8 جدید 513 قوشخانه ئی سیدهانی جمعه ،
08:00-11:50 ،
9,950,000 1403/04/08 جهان علم
CO9 جديد 514 نجار نادیا جمعه ،
08:00-11:50 ،
9,950,000 1403/04/08 جهان علم
Comp 1 515 طباطبایی سید مصطفی جمعه ،
8:20-11:30 ،
9,950,000 1403/04/08 جهان علم
Comp 1 516 توکلی حسن جمعه ،
8:20-11:30 ،
9,950,000 1403/04/08 جهان علم
Comp 3 517 ابراهیم پور یلدا جمعه ،
8:20-11:30 ،
9,950,000 1403/04/08 جهان علم