موسسه آموزشی حافظ و جهان علمبرنامه کلاسی
بهار 1403 «فشرده»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطحکد
کلاس
مدرسروزهای برگزاریشهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروعمحل
تشکیل
GA 1-1100نامشخصروزهای زوج
08:00-10:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 1-1101نیکنام نگینروزهای زوج
10:00-12:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 1-1102بنی هاشمی پرنیانروزهای زوج
12:00-14:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 1-1103نامشخصروزهای زوج
14:00-16:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 1-1104اشراقی کسریروزهای زوج
18:00-20:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 1-1105پورسرداری محمدروزهای فرد
08:00-10:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GA 1-1106شالبافیان امیرحسینروزهای فرد
10:00-12:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GA 1-1107شالبافیان امیرحسینروزهای فرد
12:00-14:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GA 1-1108پورسرداری محمدروزهای فرد
20:00-22:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GA 1-1109جلیلی نیلوفرروزهای فرد
16:00-18:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GA 1-1259نیکنام نگینروزهای فرد
14:00-16:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GA 1-1263نیکنام نگینروزهای فرد
18:00-20:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GA 1-2110ضیائیان فرزانهروزهای زوج
08:00-10:00
9,900,0001403/02/29جهان علم
GA 1-2111فرسوده مهدیروزهای زوج
10:00-12:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 1-2112شالبافیان امیرحسینروزهای فرد
08:00-10:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GA 1-2113پورسرداری محمدروزهای زوج
20:00-22:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 1-2114اشراقی کسریروزهای زوج
16:00-18:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 1-2115پورسرداری محمدروزهای زوج
18:00-20:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 1-2116کاخکی سیدمحمدروزهای فرد
18:00-20:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GA 1-2117بنی هاشمی پرنیانروزهای زوج
10:00-12:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 1-2118عدالتی نیا حسامروزهای زوج
10:00-12:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 1-2119نامشخصروزهای زوج
08:00-10:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 1-3120بحرینی سیماروزهای زوج
10:00-12:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 1-3121رضوی فاطمهروزهای فرد
16:00-18:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GA 1-3122قبادپور جمالروزهای فرد
19:30-21:30
9,900,0001403/02/27جهان علم
GA 1-3123نامشخصروزهای فرد
08:00-10:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GA 1-3124پورسرداری محمدروزهای فرد
10:00-12:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GA 1-3125ضیائیان فرزانهروزهای فرد
14:00-16:00
9,900,0001403/02/25جهان علم
GA 1-3126حسینی محسنروزهای زوج
16:00-18:00
9,900,0001403/02/22جهان علم
GA 1-3258مجیدی رساروزهای فرد
18:00-20:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GA 1-4127نیکنام نگینروزهای فرد
16:00-18:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GA 1-4128مجیدی رساروزهای فرد
20:00-22:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GA 1-4129جهانگیری محمدطاهاروزهای زوج
18:00-20:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 1-4130جلیلی نیلوفرروزهای زوج
16:00-18:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 1-4131رضوی فاطمهروزهای فرد
14:00-16:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GA 1-4132بحرینی سیماروزهای زوج
12:00-14:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 1-4133شبیری لیلاروزهای زوج
10:00-12:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 2-1134شبیری لیلاروزهای زوج
08:00-10:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 2-1135ضیائیان فرزانهروزهای فرد
12:00-14:00
9,900,0001403/02/25جهان علم
GA 2-1136هدایتی محمدروزهای زوج
20:00-22:00
9,900,0001403/02/29جهان علم
GA 2-1137عدالتی نیا حسامروزهای زوج
12:00-14:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 2-1138جاودان فر نیلوفرروزهای زوج
10:00-12:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 2-1257ضیائیان فرزانهروزهای فرد
20:00-22:00
9,900,0001403/02/25جهان علم
GA 2-1262جاودان فر نیلوفرروزهای زوج
12:00-14:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 2-2139شبیری لیلاروزهای زوج
16:00-18:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 2-2140صفوی احمدروزهای زوج
18:00-20:00
9,900,0001403/02/29جهان علم
GA 2-2141جلیلی نیلوفرروزهای فرد
20:00-22:00
9,900,0001403/02/27جهان علم
GA 2-2142فرسوده مهدیروزهای فرد
08:00-10:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GA 2-2143قبادپور جمالروزهای زوج
10:00-12:00
9,900,0001403/02/29جهان علم
GA 2-2144عدالتی نیا حسامروزهای زوج
08:00-10:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 2-3145هدایتی محمدروزهای زوج
18:00-20:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 2-3146فرهمند امینروزهای فرد
08:00-10:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GA 2-3147قبادپور جمالروزهای فرد
15:30-17:30
9,900,0001403/02/30جهان علم
GA 2-3148ابراهیمی کیهانروزهای زوج
10:00-12:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 2-3149قبادپور جمالروزهای فرد
17:30-19:30
9,900,0001403/02/30جهان علم
GA 2-3260جلیلی نیلوفرروزهای فرد
18:00-20:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GA 2-4150جهانگیری محمدطاهاروزهای زوج
16:00-18:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 2-4151ضیائیان فرزانهروزهای فرد
16:00-18:00
9,900,0001403/02/25جهان علم
GA 2-4152نوری علیروزهای زوج
20:00-22:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 2-4153جلیلی نیلوفرروزهای زوج
18:00-20:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GA 2-4154قبادپور جمالروزهای زوج
08:00-10:00
9,900,0001403/02/29جهان علم
GA 2-4155ضیائیان فرزانهروزهای فرد
18:00-20:00
9,900,0001403/02/25جهان علم
GB 1-1156پاک دوست شقایقروزهای فرد
18:00-20:00
9,900,0001403/02/25جهان علم
GB 1-1157نوری علیروزهای زوج
18:00-20:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GB 1-1158امین رضایی آزالیاروزهای زوج
16:00-18:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GB 1-1159ابراهیمی کیهانروزهای زوج
08:00-10:00
9,900,0001403/02/29جهان علم
GB 1-2160دکتر کاظم پور کیومرثروزهای زوج
10:00-12:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GB 1-2161امین رضایی آزالیاروزهای زوج
18:00-20:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GB 1-2162نوری علیروزهای زوج
16:00-18:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GB 1-3163ابراهیمی کیهانروزهای زوج
16:00-18:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GB 1-3164دکتر کاظم پور کیومرثروزهای فرد
10:00-12:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GB 1-4165فرسوده مهدیروزهای زوج
08:00-10:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GB 1-4166پاک دوست شقایقروزهای فرد
16:00-18:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
GB 1-4167طائی اطلسروزهای زوج
16:00-18:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
GB 1-4168پاکرو محمدرضاروزهای زوج
20:00-22:00
9,900,0001403/02/26جهان علم
B 2.1169امین رضایی آزالیاروزهای فرد
18:00-20:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
B 2.2170خاکی عباسروزهای زوج
16:00-18:00
9,900,0001403/02/24جهان علم
B 2.2171صفوی احمدروزهای زوج
20:00-22:00
9,900,0001403/02/29جهان علم
B 2.3172پاکرو محمدرضاروزهای زوج
18:00-20:00
9,900,0001403/02/26جهان علم
B 2.4241شکیبی هانیهروزهای فرد
18:00-20:00
9,900,0001403/02/23جهان علم
B2.6242حمیدی روح اللهروزهای فرد
16:00-18:00
9,900,0001403/02/23جهان علم