وسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
تابستان 1403 «عادی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
Pre – Starter 1043 خالقی نوشین روزهای زوج
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
Pre – Starter 1044 قاسمی پروانه روزهای فرد
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
Pre – Starter 1045 جوادپور زینب روزهای زوج
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
Pre – Starter 1046 قائم مقامی کیانا روزهای فرد
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
Pre – Starter 1048 سیدی سپیده روزهای زوج
14:45-16:15
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
pre-starter A 1050 اکبری سپیده روزهای زوج
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
pre-starter A 1051 جوادپور زینب روزهای فرد
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
pre-starter B 1053 علیپور مهاجر هلیا روزهای فرد
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
pre-starter B 1054 بهلولی سپیده روزهای زوج
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
pre-starter C 1056 خوش اندام ریحانه روزهای زوج
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
pre-starter C 1057 براتی رویا روزهای فرد
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
Starter A 1058 نامشخص روزهای زوج
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
Starter A 1060 رحمتی زهرا روزهای فرد
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
Starter A 1061 بنائیان مهلا روزهای فرد
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
Starter B 1063 رحمتی زهرا روزهای زوج
14:45-16:15
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
Starter B 1064 قاسمی راحله روزهای زوج
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
Starter B 1065 رستگار هما روزهای فرد
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
Starter B 1066 قائم مقامی کیانا روزهای فرد
08:20-09:50
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
Starter B 1067 فروزش مریم روزهای فرد
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
Starter C 1068 جوادپور زینب روزهای زوج
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
Starter C 1069 امینی نیکتا روزهای فرد
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
Starter C 1070 خراسانی ماندانا روزهای فرد
14:45-16:15
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
CES 1 1072 قاسمی راحله روزهای زوج
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
CES 1 1073 قمیان متینه روزهای زوج
18:15-19:45
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
CES 1 1074 خراسانی ماندانا روزهای فرد
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/03 دخترانه
CES 2 1075 اکبری سپیده روزهای زوج
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
CES 2 1076 عباسی سارا روزهای زوج
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
CES 2 1077 علیپور مهاجر هلیا روزهای فرد
08:20-09:50
9,550,000 1403/04/03 دخترانه
CES 2 1078 قاسمی پروانه روزهای فرد
18:15-19:45
9,550,000 1403/04/03 دخترانه
CES 3 1080 براتی رویا روزهای زوج
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
CES 3 1081 مهوشیان ثمین روزهای فرد
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/03 دخترانه
CES 3 1082 غلامپور فریده روزهای زوج
08:20-09:50
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
CES 4 1084 خسروی زهرا روزهای زوج
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
CES 4 1085 امینی نیکتا روزهای فرد
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/03 دخترانه
CES 4 1086 حسینی رضائیان سیده آتنا روزهای زوج
18:15-19:45
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
CES 5 1087 نیک نام مقدم اسیه روزهای فرد
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/03 دخترانه
CES 6 1089 سیدی زهرا روزهای فرد
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/03 دخترانه
CES 6 1090 شوخ فاز مائده شنبه ،چهارشنبه ،
16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ،
9,550,000 1403/04/16 دخترانه