موسسه آموزشی حافظ و جهان علمبرنامه کلاسیکد فرم : F-JH-21/03
بهار 1403 «فشرده»شماره بازنگری : 01
سطحکدمدرسروزهای برگزاریشهریه کلاستاریخ شروعمحل
کلاس(ریال)تشکیل
Base100شاهین امیرحسینروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
14:00-16:00
Intro101حیدری مهتابروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
08:00-10:00
CO Zero102شاهین امیرحسینروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
10:00-12:00
CO Zero103جعفری پوریاروزهای فرد8,350,0001403/02/23دخترانه
20:20-22:05
CO Zero104کیفی شقایقروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
12:00-14:00
CO Zero105روحانی نیماروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
16:00-18:00
CO1 جدید106براتی فرانکروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
14:00-16:00
CO1 جدید107قوشخانه ئی سیدهانیروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
18:00-20:00
CO1 جدید108معتمدی فاطمهروزهای زوج8,350,0001403/02/24دخترانه
20:20-22:05
CO1 جدید109کیفی شقایقروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
10:00-12:00
CO1 جدید110قاری زاده ملیکاروزهای زوج8,350,0001403/02/24دخترانه
20:20-22:05
CO2 جدید111سالاری مجیدروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
10:00-12:00
CO2 جدید112حیدری مهتابروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
10:00-12:00
CO2 جدید113جوانشیر بنیامینروزهای زوج8,350,0001403/02/24دخترانه
20:20-22:05
CO2 جدید114محمدزاده محمدروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
16:00-18:00
CO2 جدید115رحمتی زهراروزهای زوج8,350,0001403/02/24دخترانه
20:20-22:05
CO3 جدید116قمیان متینهروزهای زوج8,350,0001403/02/24دخترانه
20:20-22:05
CO3 جدید117عرفانیان فر عارفروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
14:00-16:00
CO3 جدید118شریفی مهدیهروزهای فرد8,350,0001403/02/23دخترانه
20:20-22:05
CO3 جدید119براتی فرانکروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
18:00-20:00
CO3 جدید120حسینی امیرحسینروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
20:10-22:10
CO3 جدید121سیدی زهراروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
10:00-12:00
CO4 جديد122شاهین امیرحسینروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
12:00-14:00
CO4 جديد123عرفانیان فر عارفروزهای زوج8,350,0001403/02/24دخترانه
20:20-22:05
CO4 جديد124ذوالفقاری امیرروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
10:00-12:00
CO4 جديد125علایی شهرادروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
08:00-10:00
CO4 جديد126عرفانیان فر عارفروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
20:10-22:10
CO4 جديد127حسینی تکتمروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
16:00-18:00
CO4 plus128حیدری مهتابروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
12:00-14:00
CO4 plus129براتی فرانکروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
20:10-22:10
CO4 plus130شاهین امیرحسینروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
10:00-12:00
CO4 plus131روحانی نیماروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
20:10-22:10
CO4 plus132علایی شهرادروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
10:00-12:00
CO4 plus133محمدزاده محمدروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
18:00-20:00
CO4 plus177عباسی ساراروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
16:45-18:15
CO5 جدید134باغیاری امیرروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
10:00-12:00
CO5 جدید135روحانی نیماروزهای زوج8,350,0001403/02/24دخترانه
20:20-22:05
CO5 جدید136قزاقی نادرروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
20:10-22:10
CO5 جدید137حسینی تکتمروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
12:00-14:00
CO5 جدید138آشوری علیرضاروزهای فرد8,350,0001403/02/23دخترانه
20:20-22:05
CO6 جدید139شاهین امیرحسینروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
12:00-14:00
CO6 جدید140کیوان نیماروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
20:10-22:10
CO6 جدید141ذوالفقاری امیرروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
08:00-10:00
CO6 جدید142جعفری پوریاروزهای زوج8,350,0001403/02/24دخترانه
20:20-22:05
CO6 جدید143قمیان متینهروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
20:10-22:10
CO6 جدید144علایی شهرادروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
12:00-14:00
CO6 plus145حسینی تکتمروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
08:00-10:00
CO6 plus146حسینی رضائیان سیده آتناروزهای زوج8,350,0001403/02/24دخترانه
20:20-22:05
CO6 plus147بسکابادی مهدیروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
18:00-20:00
CO6 plus148طباطبایی سید مصطفیشنبه ،چهارشنبه ،پنج شنبه ،8,350,0001403/02/26جهان علم
16:00-18:00 ، 16:00-18:00 ، 14:30-16:30 ،
CO6 plus149شاهین امیرحسینروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
08:00-10:00
CO7 جدید150حافظ ساراروزهای زوج8,350,0001403/02/24دخترانه
20:20-22:05
CO7 جدید151سیدی زهراروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
14:00-16:00
CO7 جدید152سالاری مجیدروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
08:00-10:00
CO7 جدید153خاکسار شهریارپنج شنبه ،جمعه ،8,350,0001403/02/27جهان علم
15:00-18:15 ، 09:00-12:15 ،
CO7 جدید154طباطبایی سید مصطفیروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
08:00-10:00
CO7 جدید155براتی فرانکروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
16:00-18:00
CO8 جدید156ابراهیم پور یلداروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
14:00-16:00
CO8 جدید157ذوالفقاری امیرروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
08:00-10:00
CO8 جدید158قوشخانه ئی سیدهانیروزهای زوج8,350,0001403/02/24جهان علم
16:00-18:00
CO8 جدید159عباسی ساراروزهای زوج8,350,0001403/02/24دخترانه
20:20-22:05
CO9 جديد160دکتر مساوات ساراروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
10:00-12:00
CO9 جديد161اسماعیلی حمیدرضاشنبه ،چهارشنبه ،پنج شنبه ،8,350,0001403/02/26جهان علم
16:00-18:00 ، 16:00-18:00 ، 15:00-16:30 ،
CO9 جديد162دهنوی مهرساروزهای زوج8,350,0001403/02/24دخترانه
20:20-22:05
CO9 جديد163جلالیه محمدروزهای فرد8,350,0001403/02/23جهان علم
20:10-22:10
Comp 1164عباسی هادیروزهای زوج8,950,0001403/02/24دخترانه
20:20-22:05
Comp 1165حسینی تکتمروزهای زوج8,950,0001403/02/24جهان علم
10:00-12:00
Comp 1166شاهین امیرحسینروزهای زوج8,950,0001403/02/24جهان علم
14:00-16:00
Comp 1167محمدیان سیدمحمدروزهای فرد8,950,0001403/02/23جهان علم
20:10-22:10
Comp 3168سالاری مجیدروزهای زوج8,950,0001403/02/24جهان علم
10:00-12:00
Comp 3169خسروی محمدروزهای فرد8,950,0001403/02/23جهان علم
18:00-20:00
Comp 3170صدوقی محمدجوادروزهای زوج8,950,0001403/02/24جهان علم
20:10-22:10
COMP 4171دکتر مساوات ساراروزهای فرد8,950,0001403/02/23جهان علم
12:00-14:00
COMP 4172آشوری علیرضاروزهای زوج8,950,0001403/02/24جهان علم
20:10-22:10
COMP 4173سالاری مجیدروزهای زوج8,950,0001403/02/24جهان علم
08:00-10:00
Comp 5174باغیاری امیرروزهای فرد8,950,0001403/02/23جهان علم
12:00-14:00
COMP 6175اسماعیلی حمیدرضاروزهای زوج8,950,0001403/02/24جهان علم
18:00-20:00
COMP 6176پوررجب فاطمهروزهای فرد8,950,0001403/02/23جهان علم
20:10-22:10