موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی

تابستان 1403 «عادی»

کد فرم : F-JH-21/03

شماره بازنگری : 01

سطح کد

کلاس

مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس

(ریال)

تاریخ شروع محل

تشکیل

Basics 1 1091 اکبری سپیده روزهای فرد
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
Basics 1 1092 قمیان متینه روزهای زوج
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
Basics 1 1093 قائم مقامی کیانا روزهای فرد
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
 
Basics 2 1095 برومند نهال روزهای فرد
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
Basics 2 1096 غلامپور فریده روزهای زوج
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
   
SE.1 1098 غلامپور فریده روزهای زوج
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
SE.1 1099 نیک نام مقدم اسیه روزهای فرد
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
 
SE.1 1101 علیپور مهاجر هلیا روزهای فرد
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
SE.2 1102 کیفی شقایق روزهای زوج
08:20-09:50
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
SE.2 1103 خوش اندام ریحانه روزهای فرد
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
SE.2 1104 بهلولی سپیده روزهای زوج
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
 
SE.3 1106 سیدی زهرا روزهای فرد
14:45-16:15
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
SE.3 1107 سیدی سپیده روزهای زوج
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
SE.3 1108 رحمتی زهرا روزهای زوج
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
SE.4 1109 حسینی تکتم روزهای فرد
14:45-16:15
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
 
SE.4 1111 شوخ فاز مائده روزهای زوج
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
SP.1 1112 خالقی شیما روزهای فرد
08:20-09:50
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
SP.1 1113 حسینی تکتم روزهای فرد
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
SP.1 1114 براتی رویا روزهای زوج
18:15-19:45
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
SP.2 1115 رستگار هما روزهای زوج
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
SP.2 1116 سیدی زهرا روزهای فرد
10:00-11:30
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
SP.3 1117 نجار نادیا روزهای زوج
16:30-18:00
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
SP.4 1118 رحمتی زهرا روزهای فرد
18:15-20:05
8,950,000 1403/04/03 دخترانه
SP.4 1119 کیفی شقایق روزهای زوج
11:40-13:10
8,950,000 1403/04/04 دخترانه
SI.1 1120 عبداله پور مهشید روزهای زوج
18:15-19:45
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
SI.1 1121 رستگار هما روزهای فرد
11:40-13:10
9,550,000 1403/04/03 دخترانه
SI.2 1122 ابراهیم پور یلدا روزهای زوج
10:00-11:30
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
SI.3 1123 شریفی مهدیه روزهای فرد
18:15-19:45
9,550,000 1403/04/03 دخترانه
SI.4 1124 نجار نادیا روزهای زوج
18:15-19:45
9,550,000 1403/04/04 دخترانه
SU.1 1125 حیدری مهتاب روزهای زوج
16:30-18:00
9,550,000 1403/04/04 دخترانه