موسسه آموزشی حافظ و جهان علمبرنامه کلاسی
تابستان 1403 «مجازی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطحکد
کلاس
مدرسروزهای برگزاریشهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروعمحل
تشکیل
Basics 15061حسینی رضائیان سیده آتناروزهای فرد
11:40-13:10
8,950,0001403/04/03مجازی
SE.15062خالقی شیمایکشنبه ،سه شنبه ،
16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ،
8,950,0001403/04/03مجازی
SE.25063ابراهیم پور یلداروزهای زوج
11:40-13:10
8,950,0001403/04/04مجازی
SE.35064قمیان متینهروزهای زوج
11:40-13:10
8,950,0001403/04/04مجازی
SE.45065غلامپور فریدهروزهای فرد
11:40-13:10
8,950,0001403/04/03مجازی
SP.15066انوری سوسنیکشنبه ،سه شنبه ،
16:30-18:00 ، 16:30-18:00 ،
8,950,0001403/04/17مجازی
SP.25067غلامپور فریدهروزهای زوج
16:30-18:00
8,950,0001403/04/04مجازی
SP.35068توحیدی فر فاطمهروزهای زوج
11:40-13:10
8,950,0001403/04/04مجازی
SP.45069خسروی زهراروزهای زوج
16:30-18:00
8,950,0001403/04/04مجازی
SI.15070کیفی شقایقروزهای زوج
16:30-18:00
9,550,0001403/04/04مجازی
SI.25071آریان منش شادیروزهای زوج
18:15-19:45
9,550,0001403/04/04مجازی
SI.35072نامشخصروزهای زوج
16:30-18:00
9,550,0001403/04/04مجازی
SI.45073فردمنش نجمهروزهای زوج
11:40-13:10
9,550,0001403/04/04مجازی
SU.15074نامشخصروزهای زوج
18:15-19:45
9,550,0001403/04/04مجازی
SU.25075دکتر اردلان سمانهروزهای زوج
16:30-18:00
9,550,0001403/04/04مجازی
SU.35076دکتر مساوات ساراروزهای فرد
10:00-11:30
9,550,0001403/04/03مجازی
SU.45077آریان منش شادیروزهای زوج
16:30-18:00
9,550,0001403/04/04مجازی