موسسه آموزشی حافظ و جهان علمبرنامه کلاسی
بهار 1403 «فشرده»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطحکد
کلاس
مدرسروزهای برگزاریشهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروعمحل
تشکیل
CEI1211صبوحی لناروزهای فرد
18:00-20:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
CEI2213بهروز فاطمهروزهای فرد
18:00-20:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
CEI2214بهروز فاطمهروزهای زوج
16:00-18:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
CEI3215صبوحی لناروزهای فرد
16:00-18:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
CEI4216کریماوی زهراروزهای فرد
18:00-20:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
CEI5217عسگری حداد نیماروزهای زوج
12:00-14:00
7,850,0001403/02/26جهان علم
CEI6218کریماوی زهراروزهای فرد
20:00-22:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
CEI7219عسگری حداد نیماروزهای فرد
20:00-22:00
8,550,0001403/02/23جهان علم
CEI8220عسگری حداد نیماروزهای زوج
14:00-16:00
8,550,0001403/02/26جهان علم

 

فشرده دوم- ایتالیایی (مجازی)

موسسه آموزشی حافظ و جهان علمبرنامه کلاسی
بهار 1403 «مجازی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطحکد
کلاس
مدرسروزهای برگزاریشهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروعمحل
تشکیل
CEI15024ذوالفقاری نیلوفرروزهای زوج
16:00-18:00
7,850,0001403/02/24مجازی
CEI45025ذوالفقاری نیلوفرروزهای زوج
18:00-20:00
7,850,0001403/02/24مجازی
CEI65026کریماوی زهراروزهای فرد
16:00-18:00
7,850,0001403/02/23مجازی