سطح بندی کلاس‌های زبان ایتالیایی

کتاب آموزش زبان ایتالیایی

سطح مبتدی/ A1

CEI1 CEI2 CEI3

منابع آموزشی

کتاب Nuovo Espresso

کتاب آموزشی ایتالیایی a2

سطح مبتدی/ A2

CEI4 CEI5 CEI6​

منابع آموزشی

کتاب Nuovo Espresso

کتاب اموزش ایتالیایی

سطح متوسط/ B1

CEI7 CEI8 CEI9​

منابع آموزشی

کتاب Nuovo Espresso​

کتاب آموزشی ایتالیای سطح B2

سطح متوسط/B2

CEI7 CEI8 CEI9​​

منابع آموزشی

کتاب Nuovo Espresso