سطح بندی کلاس‌های کره‌ای

کتاب ewha-korean

سطح مبتدی/ A1

KORA1.1 KORA1.2 KORA1.3

KORA1.4 KORA1.5

منابع آموزشی

Korean Ewha 1

کتاب Korean-Ewha-a2

سطح مبتدی/ A2

KORA2.1 KORA2.2 KORA2.3

KORA2.4 KORA2.5

منابع آموزشی

Korean Ewha 2

کتاب Korean-Ewha-b1

سطح متوسط/ B1

KORB1.1 KORB1.2 KORB1.3

KORB1.4 KORB1.5

منابع آموزشی

Korean Ewha 3

کتاب آموزش کره‌ای

سطح متوسط/B2

KORB2.1 KORB2.2 KORB2.3

KORB2.4 KORB2.5

منابع آموزشی

Korean Ewha 4