موسسه آموزشی حافظ و جهان علمبرنامه کلاسی
بهار 1403 «فشرده»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطحکد
کلاس
مدرسروزهای برگزاریشهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروعمحل
تشکیل
Kor A1.1228کهیازی صبایکشنبه ،سه شنبه ،چهارشنبه ،
13:45-15:45 ، 13:45-15:45 ، 13:45-15:45 ،
7,850,0001403/02/23جهان علم
Kor B1.1231کهیازی صباروزهای زوج
16:00-18:00
8,550,0001403/02/24دخترانه
Kor A1.2229منتخب نرگسروزهای زوج
14:00-16:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
Kor A2.3230کهیازی صباروزهای زوج
18:00-20:00
7,850,0001403/02/24دخترانه