موسسه آموزشی حافظ و جهان علمبرنامه کلاسی
بهار 1403 «مجازی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطحکد
کلاس
مدرسروزهای برگزاریشهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروعمحل
تشکیل
GA 1-15000رجبی امرحسینیکشنبه ،چهارشنبه ،پنج شنبه ،
18:00-20:00 ، 18:00-20:00 ، 18:00-20:00 ،
9,900,0001403/02/23مجازی
GA 1-15001نامشخصروزهای زوج
20:00-22:00
9,900,0001403/02/24مجازی
GA 1-25002شریفیان محمدحسینروزهای فرد
20:00-22:00
9,900,0001403/02/23مجازی
GA 1-25003جوانیان مریمروزهای زوج
18:00-20:00
9,900,0001403/02/24مجازی
GA 1-35004جوانیان مریمروزهای زوج
20:00-22:00
9,900,0001403/02/24مجازی
GA 1-45005جوانیان مریمروزهای فرد
18:00-20:00
9,900,0001403/02/23مجازی
GA 2-15006ظهیری علیروزهای زوج
20:00-22:00
9,900,0001403/02/24مجازی
GA 2-25007نیکنام نگینروزهای زوج
18:00-20:00
9,900,0001403/02/26مجازی
GA 2-35008حمیدی روح اللهروزهای زوج
15:30-17:30
9,900,0001403/02/24مجازی
GA 2-45009نوری علیروزهای فرد
16:00-18:00
9,900,0001403/02/23مجازی
GA 2-45010ظهیری علیروزهای زوج
18:00-20:00
9,900,0001403/02/29مجازی
GB 1-25011نوری علیروزهای فرد
20:00-22:00
9,900,0001403/02/23مجازی
GB 1-35012دری گلارهروزهای فرد
20:15-22:15
9,900,0001403/02/23مجازی
GB 1-45013نوری علیروزهای فرد
18:00-20:00
9,900,0001403/02/23مجازی
B 2.25014حمیدی روح اللهروزهای زوج
18:00-20:00
9,900,0001403/02/24مجازی
B 2.45015عبدی مسعودروزهای زوج
20:00-22:00
9,900,0001403/02/24مجازی
B2.65016دری گلارهروزهای زوج
20:15-22:15
9,900,0001403/02/24مجازی