موسسه آموزشی حافظ و جهان علمبرنامه کلاسی
بهار 1403 «مجازی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطحکد
کلاس
مدرسروزهای برگزاریشهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروعمحل
تشکیل
KYPC15027وحدتی وحیدهروزهای زوج
16:00-18:00
7,850,0001403/02/24مجازی
KYPC25028توریانسکا اکساناروزهای زوج
16:00-18:00
7,850,0001403/02/24مجازی

فشرده دوم – روسی (حضوری)

 

موسسه آموزشی حافظ و جهان علمبرنامه کلاسی
بهار 1403 «فشرده»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطحکد
کلاس
مدرسروزهای برگزاریشهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروعمحل
تشکیل
KYPC1221علیزاده مرتضیروزهای فرد
14:00-16:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
KYPC1222وحدتی وحیدهروزهای فرد
20:00-22:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
KYPC2223علیزاده مرتضیروزهای زوج
14:00-16:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
KYPC3224علیزاده مرتضیروزهای فرد
20:00-22:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
KYPC4225کاوری رضاروزهای زوج
18:00-20:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
KYPC6226کاوری رضاروزهای زوج
20:00-22:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
KYPC8227علیزاده مرتضیروزهای زوج
18:00-20:00
8,550,0001403/02/24جهان علم

جهت بررسی سطح‌بندی کلاس‌های روسی به لینک زیر سر بزنین:

سطح‌بندی زبان روسی در موسسه جهان علم