سطح بندی کلاس‌های روسی

سطح مبتدی/ A1

KRPC1 KRPC2 KRPC3

منابع آموزشی

ژیلی بیلی (Jili Bili) ​

سطح مبتدی/ A2

KRPC4 KRPC5 KRPC6

منابع آموزشی

ژیلی بیلی (Jili Bili) ​

سطح متوسط/ B1

KRPC7 KRPC8 KRPC9

منابع آموزشی

ژیلی بیلی (Jili Bili) ​

سطح متوسط/B2

KRPC10 KRPC11 KRPC12

منابع آموزشی

ژیلی بیلی (Jili Bili) ​