موسسه آموزشی حافظ و جهان علمبرنامه کلاسی
بهار 1403 «فشرده»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطحکد
کلاس
مدرسروزهای برگزاریشهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروعمحل
تشکیل
ESD1203کاظم زاده برشناروزهای فرد
12:00-14:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
ESD2204قرایی میثاقروزهای فرد
12:00-14:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
ESD2205فروغی راد هستیروزهای فرد
20:00-22:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
ESD3206حسینی زهرائی فاطمه ساداتروزهای زوج
16:00-18:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
ESD4207قرایی میثاقروزهای فرد
16:00-18:00
7,850,0001403/02/27جهان علم
ESD7208کاظم زاده برشناروزهای فرد
14:00-16:00
8,550,0001403/02/23جهان علم
ESD8209حسینی زهرائی فاطمه ساداتروزهای زوج
18:00-20:00
8,550,0001403/02/24جهان علم
ESD12210قرایی میثاقروزهای فرد
14:00-16:00
8,550,0001403/02/23جهان علم

فشرده دوم – اسپانیایی(مجازی)

موسسه آموزشی حافظ و جهان علمبرنامه کلاسی
بهار 1403 «مجازی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطحکد
کلاس
مدرسروزهای برگزاریشهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروعمحل
تشکیل
ESD15023فروغی راد هستیروزهای فرد
18:00-20:00
7,850,0001403/02/23مجازی