سطح بندی کلاس‌های اسپانیایی

کتاب اسپانیایی A1

سطح مبتدی/ A1

ESD1 ESD2 ESD3

منابع آموزشی

Nuevo Prisma​

کتاب اسپانیایی A2

سطح مبتدی/ A2

ESD4 ESD5 ESD6

منابع آموزشی

Nuevo Prisma​​

کتاب اسپانیایی

سطح متوسط/ B1

ESD7 ESD8 ESD9

منابع آموزشی

Nuevo Prisma​​

کتاب آموزش اسپانیایی

سطح متوسط/B2

ESD10 ESD11 ESD12

منابع آموزشی

Nuevo Prisma​​

کتاب پیشرفته اسپانیایی

سطح پیشرفته/ C1

ESD13 ESD14 ESD15

منابع آموزشی

Nuevo Prisma​​​

کتاب پیشرفته اسپانیایی

سطح پیشرفته/ C2

ESD16 ESD17 ESD18

منابع آموزشی

Nuevo Prisma​​​