سطح بندی کلاس‌های زبان انگلیسی نوجوانان

کتاب تین 2 تین

سطح مبتدی/ A1

StarterA StarterB StarterC

منابع آموزشی


کتاب Teen2Teen one

کتاب تین تو تین 2

سطح مبتدی/ A1

CES1 CES2 CES3

منابع آموزشی


کتاب Teen2Teen Two

کتاب teen 2 teen

سطح مبتدی/ A2

CES4 CES5 CES6

منابع آموزشی


کتاب Teen2Teen Three

کتاب ‌تین 2 تین

سطح مبتدی/ A2

CES7 CES8 CES9

منابع آموزشی


کتاب Teen2Teen Foir

نمی‌دونی سطحت چیه؟