برنامه کلاسی زبان ترکی فشرده دوم (حضوری)

 

 

موسسه آموزشی حافظ و جهان علمبرنامه کلاسی
بهار 1403 «فشرده»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطحکد
کلاس
مدرسروزهای برگزاریشهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروعمحل
تشکیل
TA1.1189صیادی فاطمهروزهای زوج
14:00-16:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
TA1.1190محمدی مصطفیروزهای فرد
10:00-12:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
TA1.3191ستایش هستیروزهای زوج
12:00-14:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
TA2.1192قربانی سعیدهروزهای زوج
08:00-10:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
TA2.2193رضازاده رضاروزهای زوج
20:00-22:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
TA2.2194ستایش هستیروزهای فرد
08:00-10:00
7,850,0001403/02/23جهان علم
TA2.3195صیادی فاطمهروزهای زوج
12:00-14:00
7,850,0001403/02/24جهان علم
TB2.1196صیادی فاطمهروزهای زوج
20:00-22:00
8,550,0001403/02/24جهان علم
TC1.1202قربانی سعیدهروزهای فرد
12:00-14:00
9,850,0001403/02/23

 

برنامه کلاسی زبان ترکی فشرده دوم (مجازی)

 

موسسه آموزشی حافظ و جهان علمبرنامه کلاسی
بهار 1403 «مجازی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطحکد
کلاس
مدرسروزهای برگزاریشهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروعمحل
تشکیل
TA1.15029صدوقی آیداروزهای زوج
18:00-20:00
7,850,0001403/02/24مجازی
TA2.35030صدوقی آیداروزهای زوج
16:00-18:00
7,850,0001403/02/24مجازی