سطح بندی کلاس‌های ترکی

کتاب استانبول A1

سطح مبتدی/ A1

TA1.1 TA1.2 TA1.3

منابع آموزشی

کتاب استانبول (istanbul)

کتاب استانبولی A2

سطح مبتدی/ A2

TA2.1 TA2.2 TA2.3

منابع آموزشی

کتاب استانبول (istanbul)

کتاب استانبول B1

سطح متوسط/ B1

TB1.1 TB1.2 TB1.3​​

منابع آموزشی

کتاب استانبول (istanbul)

کتاب استانبول B2

سطح متوسط/B2

TB2.1 TB2.2 TB2.3​​

منابع آموزشی

کتاب استانبول (istanbul)

کتاب استانبول C1

سطح پیشرفته / C1

TC1.1 TC1.2 TC1.3​​ TC1.4

منابع آموزشی

کتاب استانبول (istanbul)