دوره‌های نوجوانان
(متوسطه اول)

عادی

CES

حضوری (دخترانه)

عادی

CES

مجازی (دخترانه)

عادی

CES

مجازی (پسرانه)

عادی

CES

حضوری (پسرانه)